Sotare - Massor med information om Sotare och Sotning

Sotare

Mer om Sotare

Sotare, även kallad skorstensfejare är en profession som består i att förhindra bränder i skorstenar och murstockar. Sotaryrket uppstod för när skorstenarna ändrade form från att ha varit en rak pipa ut i det fria men mycket liten avlagring av sotpartiklar till ett blivit ett kanalsystem som kräver rätt förbränningstemperatur för att undvika alltför mycket sot.

Innan sotarna fanns och skorstenarna utvecklades för att ge mer värme var risken för sotbränder där avlagringarna i skorstenen fattar eld. Detta gjorde att värme trängde ut genom murstocken och kunde antända huset. Eftersom husen var uppbyggda av trä så bildades lätt stora bränder i städerna.

För att förhindra dessa bränder beslutade städerna om att alla skorstenar i en stad skulle sotas med en viss regelbundenhet av en av staden utsedd fejarmästare, sotare, och därmed uppstod sotaryrket.Sotning av en skorsten

Den viktigaste uppgiften sotaren hade under lång tid vara att säkerställa att skorstenen blev fri från avlagringar som kunde fatta eld. Detta avlagringar i skorstenen består av sotpartiklar men kan även innehålla tjära.

Genom att sotaren sotar skorstenen regelbundet kan undviks större anhoppningar av brännbara rester i skorstenen som ifall de antänder blir så varma att omgivande material utanför skorstenen kan antändas.

Sotning av utsedd sotare enligt lagen

Enliga lagen ska en sotare genomföra sotning regelbundet. För kakelugnar, braskaminer och öppna spisar gäller att dessa ska sotas vart fjärde år om de inte används för uppvärmning. Om eldar används för uppvärmning ska en sotare sota dessa rökkanaler varje år.

I fall en sotbrand skull uppstå på grund av att sotning inte genomförts eller att ni använt en eldstad som inte besiktigats av en sotare kommer avdrag för ersättning via hemförsäkringen att ske. Att låta sotaren komma och både besiktiga och underhålla rökgaskanalerna är mycket viktigt hur ekonomiska, miljömässiga och mänskliga aspekter.

Knoparmoj

Sotarna utvecklade tidigt ett eget språk, s.k. knoparmoj i syfte att övriga invånare i staden inte skulle förstå vad sotarna sa eller ropade till varandra Det finns ord i svenska som kommer från knoparmoj som t.ex. dojor eller brallor.

ROT-avdrag för sotning

Sotare och Sotning

Eftersom det är obligatoriskt att utföra sotning av fastighetens skorstenar så berättigar inte kostnaderna för en sotare till ROT- eller RUT-avdrag. Sotaren kan dock utföra många andra tjänster som är avdragsgilla. Avdragsgilla tjänster där skattereduktion får göras är t.ex.:

  • Rensa ventilationssystemet
  • Rensa hängrännor
  • Extra besiktning av rökkanaler eller hängrännor
  • Dra in nya rör i rökgaskanalerna
  • Renovering av skorstenar
  • Besiktning av ventilationen
  • Täthetsprovning av ventilationsanläggningar